Позив за подношење понуда за набавку лож уља

 

 

Врста наручиоца:просвета

Врста поступка:отвореник поступак

Врста предмета:добра

Предмет јавне набавке:лож уље за потребе ОШ „Андра Савчић“ у Ваљеву

Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавки на позицији:09135100-лож уље

Критеријум за избор најповољније понуде је : најнижа понуђена цена.

Преузимање конкурсне документације сви заинтересовани могу извршити на Порталу јавних набавки, Интернет страни школе: andrasavcic.edu.rs , као и у канцеларији секретара ОШ „Андра Савчић“ у Ваљеву,Јована Дучића 5, сваког радног дана од 9-14 часова.

Понуде се достављају обавезно у затвореним ковертама са назнаком „понуда за ЈН бр. 1/2014.-лож уље, не отварати“ на адресушколе.На полеђини коверте обавезно навести:назив понуђача, тачну адресу,контакт особу и телефон.

Понуда се може доставити поштом на адресу школе  или лично преко секретаријата школе у року од 30 дана од дана објављивања на Порталу управе за јавне набавке до 12 часова.Ако је последњи дан субота, недеља или нерадан дан понуде се достављају до 12 часова првог наредног радног дана без обзира на начин на који су послате.

Јавно отварање понуда обавиће се последњег дана рока у 13 часова.

За учествовање у поступку потребно је оригинал овлашћење.

Рок за доношење Одлуке о додели уговора је 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.

Лице за контакт:Милена Сарић, тел.014/221-296

Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијим и позивом за подношење понуда.

Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају услове за учешће у поступку јавне набавке у складу са чл.75. и 76.ЗЈН а испуњеност ових услова дужни су да докажу на начин прописан у члану 77.ЗЈН а како је то прецизирано у конкурсној документацији.

Додатне информације