Школски одбор

ЧЛАНОВИ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

Иван Бељић
Никола Марковић
Мирјана Милошевић
Сања Зобеница Обрадовић
Иван Младеновић
Мирјана Јовановић
Жељка Видић-председник
Бојан Стојковић
Саша Суботић
ПРЕДСТАВНИК

Представник локалне самоуправе
Представник локалне самоуправе
Представник локалне самоуправе
Представник Савета родитеља
Представник Савета родитеља
Представник Савета родитеља
Представник запослених
Представник запослених
Представник запослених

ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

Р.Б. САДРЖАЈИ РАДА НОСИОЦИ ПОСЛА ВРЕМЕ
1. Разматрање и усвајање извештаја о раду школе у претходној школској години Директор, помоћник, Чланови Одбора Септембар
2. Разматрање и усвајање плана рад школе за текућу школску годину Директор, помоћник, Чланови Одбора Септембар
3. Кадровска питања Директор, помоћник, Чланови Одбора Септембар
4. Разматрање успеха ученика на првом тромесечју Председник,управа,секретар Новембар
5. Нормативна делатност (усклађивање школских аката) Председник,управа,секретар Новембар
6. Анализа рада и полугодишњи извештај о раду школе Директор, помоћник, педагог Јануар
7. Анализа реализације програма рада Директор, помоћник, педагог Јануар
8. Текућа питања, евентуални проблеми и сл. Директор, помоћник, педагог Јануар
9. Разматрање и усвајање годишњег обрачуна Директор, стручна служба Фебруар
10. Усвајање финансијског плана Директор, стручна служба ФебруарС
11. Стање инвестиционих радова Директор, стручна служба Фебруар
12. Разматрање програма прославе Дана школе Комисија, директор Март
13. Актуелна питања, евентуални проблеми и сл. Директор, помоћник, педагог Март
14. Анализа резултата рада на трећем тромесечју Чланови Одбора, директор Мај
15. Анализа стручног руковођења школом Чланови Одбора, директор Мај
16. Текућа питања, евентуални проблеми и сл. Чланови Одбора, директор Мај
17. Анализа успеха ученика на крају наставне године Чланови Одбора, директор Јун
18. Усвајање шестомесечног обрачуна Чланови Одбора, директор Јун
19. Анализа и предлагање мера за даљу модернизацију рада, праћење и вредновање рада Чланови Одбора, директор Јун
20. Усвајање предлога програма рада за наредну школску годину Чланови Одбора, директор Јун
21. Решавање по жалбама у другом степену Чланови Одбора, директор По потреби
22. Текућа питања, евентуални проблеми и сл. Чланови Одбора, директор По потреби
23. Анализа припремљености школе (простор, кадрови) за почетак школске године, текућа питања Чланови Одбора, директор Август