Вршњачки тим

КРЕАТИВНИ ДИГИТАЛНИ ИЗАЗОВ ЗА ВРХУНСКЕ ШКОЛЕ И ВРХУНСКЕ ЂАКЕ

Реализација програма „Школа без насиља“ започетa је школске 2010/11. године и биће настављена и током ове школске године. Програм спроводи UNICEF у сарадњи са Министарством просвете и науке, Министарством здравља, Министарством рада и социјалне политике, Саветом за права детета Владе Републике Србије, Заводом за унапређивање образовања и васпитања, а од школске 2008/09. године и са Министарством унутрашњих послова и Министарством омладине и спорта.

Главни циљ програма „Школа без насиља“ јесте стварање безбедне и подстицајне средине за учење, рад и развој. У оквиру овог програма насиље је дефинисано као сваки облик понашања који има за циљ намерно наношење психичког или физичког бола другоме.

С обзиром на постављени циљ, трајање програма није временски ограничено; програм је развојни и настоји да постане саставни део васпитног рада у школама. Програм је пре свега намењен деци, наставницима и запосленима у школама, али и родитељима и читавој локалној заједници.

Програм је развијен кроз четири садржинске компоненте:
1. истраживачка компонента – истраживање искустава и ставова свих у школи о насиљу, обрада и презентација резултата наставницима, деци, родитељима и локалној заједници;
2. едукативна компонента– обука наставника и школског особља о насиљу, о вештинама комуникације, о отвореном дијалогу између деце и одраслих, о превентивној улози школских правила, о реституцији тј. надокнади штете, о позитивној дисциплини, о конструктивној интервенцији, о формирању унутрашње заштитне мреже и спољашње заштитне мреже у школи;
3. вршњачка компонента – рад са вршњацима на препознавању и откривању насиља, вршњачкој заштити, изградњи узајамног поверења и смањењу насилног понашања међу вршњацима;
4. компонента породица / медији / локална заједница – промоција узајамне сарадње и мобилисање јавности за изградњу савезништва и активно деловање на смањењу насиља у заједници.

Седам корака ка „Школи без насиља“

Примена програма и трајна уградња у школски програм рада / школски курикулум траје најмање једну школску годину. У овом процесу школа пролази кроз седам корака:
• подизање свести о проблему – прихватање да се у школи догађа насиље;
• формирање унутрашње заштитне мреже (УЗМ)– доношење процедура и механизама за њено трајно функционисање;
• успешно функционисање УЗМ – дефинисане процедуре за евидентирање насиља и предузимање мера заштите;
• формирање спољашње заштитне мреже (СЗМ)– укључивање дома здравља, центра за социјални рад, општине и полицијске управе у функционисање програма у школама;
• обраћање за помоћ деце/породица изложених насиљу – успостављање поверењау унутрашњи и спољашњи тим помагача (заштитне мреже);
• функционисање система интервенисања – дефинисане процедуре за правовремен и конструктиван одговор на насиље, интервентни и превентивни програми примењују се у школској пракси;
• самопроцена школе – да ли је школа постала безбедно окружење за децу/ученике; родитељи и наставници сматрају да школа може самостално да настави са програмом и сматрају да је школа сигурније место за развој.

ЧЛАНОВИ ВРШЊАЧКОГ ТИМА ШКОЛЕ БЕЗ НАСИЉА

Р.Б. Име и презиме Занимање Функција у тиму
1. Слађана Петронијевић Проф. српског језика координатор
2. Анастасија Тошић ученик члан
3. Ђорђе Митровић ученик члан
4. Никола Јевтић ученик члан
5. Ања Тешановић ученик члан
6. Андријана Ђуричић ученик члан
7. Тара Удовичић ученик члан
8. Тамара Јагодић ученик члан
9. Новак Маринковић ученик члан
10. Тамара Миливојевић ученик члан
11. Славко Тадић ученик члан

Телефон:014/235-447
Телефон:014/ 221-296
Адреса: Јована Дучића 5, Ваљево
Ваљево, 14000